Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
  • Home  / 
  • Prawo a dziecko

Prawo a dziecko

children

Dzieci w Irlandii należą do najbardziej wrażliwych członków społeczeństwa. Irlandzkie prawo chroni dzieci, dopóki nie zostaną uznane za zdolne do współdziałania w społeczeństwie jako dorośli. Z tego powodu, dzieci są traktowane inaczej niż dorośli przez system wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych w Irlandii. Ustawa, która zajmuje się dziećmi naruszającymi prawo została zawarta w Children Act z roku 2001, który został poprawiony przez Criminal Justice Act w 2006.

Prawodawstwo z roku 2001 opiera się na filozofii, że dzieci wchodzące w konflikt z prawem powinny być zatrzymane (aresztowane) przez państwo w ostateczności. Istnieje wiele środków o charakterze społecznym, które muszą być zgłębione i wyczerpane zanim możliwość zatrzymania zostanie wzięta pod uwagę.

Istnieją trzy organy rządowe które są odpowiedzialne za nadzorowanie wprowadzania w życie ustawy Children Act z 2001. Są to Department of Justice, Equality and Law Reform, Department of Education and Science, Department of Helath and Children.

Definicja dziecka w prawie karnym

Słowo dziecko jest określone przez pkt 3 ustawy Children Act z 2001 r. i oznacza osobę w wieku poniżej 18 lat
Ustawa Children Act 2001 nie rozróżnia dziecka i młodej osoby. Wszelkie postanowienia zawarte w różnych wcześniejszych ustawach rozróżniające typy osób małoletnich (na przykład, osoba młoda, niepełnoletnia, dzieci) już nie istnieją.

Wiek odpowiedzialności karnej

Wiek odpowiedzialności karnej jest zdefiniowany w pkt 52 ustawy Children Act 2001 znowelizowaną przez Criminal Justice Act 2006, sekcja 129. Weszła ona w życie w październiku 2006, podnosząc wiek odpowiedzialności karnej z 7 do 12 roku życia. Oznacza to, że dzieci które nie osiągnęły wieku 12 lat nie mogą zostać oskarżone o przestępstwo. Z wyjątkiem dzieci w wieku 10 lub 11 lat, które mogą być oskarżone o zabójstwo, nieumyślne spowodowanie śmierci, gwałt lub napaści seksualnej. Ponadto, jeżeli dziecko w wieku poniżej 14 roku życia, jest oskarżone o przestępstwo, dalsze postępowanie nie może zostać podjęte bez zgody Prokuratora Generalnego.

Chociaż ustawa Children Act z 2001 zabrania oskarżenia i sądzenia za przestępstwa dzieci poniżej 12 roku życia, nie są one jednak całkowicie chronione przed postępowaniem wymiaru sprawiedliwości. Paragraf 53 Children Act z 2001 znowelizowany przez punkt 130 Criminal Justice Act z 2006 nakłada na Gardai obowiązek doprowadzenia dziecka poniżej 12 roku życia do jego rodziców lub opiekuna, jeśli mają uzasadnione podstawy, aby sądzić, że dziecko jest winne popełnienia wykroczenia, ale nie może być obciążone ze względu na wiek. Jeżeli nie jest to możliwe Gardai przekaże zatrzymane dziecko pod opiekę Health Service Executive (HSE) na obszaru, w którym dziecko zwykle zamieszkuje. Możliwe jest, że sprawy dzieci poniżej 12 roku życia, które popełnią przestępstwa będą rozpatrywane przez HSE, a nie przez system sądownictwa karnego.

Zatrzymanie dziecka

Zgodnie z paragrafem 142 ustawy Children Act z 2001 sąd może nałożyć karę aresztu na dziecko. Jeżeli dziecko jest poniżej 16 roku życia zostanie umieszczone ośrodku dla dzieci w wieku szkolny. Dzieci w wieku 16 i 17 lat zatrzymane będą w ośrodkach dla nieletnich. Jednakże, sąd może nałożyć nakaz zatrzymania, tylko wtedy gdy jest przekonany, że jest to jedyny właściwy sposób poradzenia sobie z dzieckiem, w przypadku dzieci poniżej 16 roku życia, wtedy gdy w ośrodku jest wolne miejsce.

>