Szpital

Informacje

Wszystkie osoby mieszkające w Irlandii i niektórzy goście są uprawnieni do nieodpłatnego utrzymania i leczenia w ramach puli łóżek publicznych w szpitalach Dyrekcji Usług Zdrowotnych (HSE) i szpitalach społecznych. Od niektórych osób mogą być pobierane opłaty szpitalne. Posiadacze kart medycznych i niektóre inne grupy nie muszą wnosić opłat.

Istnieją opłaty dzienne za usługi stacjonarne, opłata za usługi ambulatoryjne oraz opłaty związane z pobytem długoterminowym.

Przepisy

Opłaty za usługi ambulatoryjne/w nagłych wypadkach i zachorowaniach/dla osób poszkodowanych w wypadkach świadczone w szpitalach publicznych

Jeżeli pojawią się Państwo na oddziale ambulatoryjnym, nagłych wypadków i zachorowań lub dla osób poszkodowanych w wypadkach szpitala publicznego bez skierowania od lekarza rodzinnego (GP), może być od Państwa pobrana opłata w wysokości 66 € (1 stycznia 2008 r.). Jeżeli zostaną Państwo skierowani przez lekarza rodzinnego, nie ma opłat. Obecna opłata w wysokości 66 € nie dotyczy następujących grup:

 • Posiadacze kart medycznych
 • Osoby przyjęte do szpitala w następstwie zgłoszenia się na oddział dla osób poszkodowanych w wypadkach (będą Państwa wówczas obowiązywały opłaty za usługi stacjonarne).
 • Osoby leczone na określone choroby zakaźne
 • Dzieci w wieku do sześciu tygodni, dzieci cierpiące na określone choroby i niepełnosprawności oraz dzieci skierowane na leczenie z poradni pediatrycznych i w następstwie szkolnych badań lekarskich
 • Osoby uprawnione do usług szpitalnych na podstawie rozporządzeń UE
 • Kobiety korzystające z usług położniczych.

W przypadkach poważnych trudności materialnych HSE może świadczyć usługi nieodpłatnie.

Jeżeli muszą Państwo powrócić na kolejne wizyty w związku z tą samą chorobą lub wypadkiem, ponowne wnoszenie opłaty nie jest potrzebne.

Możecie być Państwo skierowani przez lekarza rodzinnego na oddział ambulatoryjny szpitala publicznego w celu konsultacji u renomowanego specjalisty lub członka jego zespołu albo na badania diagnostyczne (np. zdjęcie rentgenowskie, badania laboratoryjne, fizjoterapia itp.). Jeżeli korzystają Państwo z tej usługi jako pacjent publicznej służby zdrowia, nie muszą Państwo za nią płacić. Jeżeli pragną Państwo odbyć wizytę u specjalisty prywatnie, będą Państwo musieli wnieść stosowną opłatę.

Od 1 stycznia 2008 r. opłata za przyjęcie na oddziale ambulatoryjnym, nagłych wypadków i zachorowań lub dla osób poszkodowanych w wypadkach szpitala publicznego bez skierowania od lekarza rodzinnego wzrosła do 66 €.

Opłaty za usługi stacjonarne świadczone w szpitalach publicznych

Jeżeli przebywają Państwo na oddziale publicznym pod opieką specjalisty w celu leczniczym i pozostają na noc, korzystają Państwo z usług stacjonarnych.

Jeżeli są Państwo przyjęci do szpitala pod opiekę specjalisty, w przypadku gdy nie wymagają Państwo pozostania w łóżku przez noc i planowane jest wypisanie Państwa ze szpitala, korzystają Państwo z usług dziennych.

Opłata za usługi stacjonarne/dzienne wynosi €66 dziennie maksymalnie do kwoty 660 €  w ciągu roku (1 stycznia 2008 r.). Opłata ta nie dotyczy następujących grup:

 • Posiadacze kart medycznych
 • Osoby leczone na określone choroby zakaźne
 • Osoby podlegające opłatom za pobyt długoterminowy
 • Dzieci w wieku do sześciu tygodni, dzieci cierpiące na określone choroby i niepełnosprawności oraz dzieci skierowane na leczenie z poradni pediatrycznych i w następstwie szkolnych badań lekarskich
 • Osoby uprawnione do usług szpitalnych na podstawie rozporządzeń UE
 • Kobiety korzystające z usług położniczych.

W przypadkach poważnych trudności materialnych Dyrekcja Usług Zdrowotnych (HSE) może świadczyć usługi nieodpłatnie.

Pacjenci prywatni w szpitalach publicznych lub społecznych

Jeżeli korzystają Państwo z łóżek publicznych w szpitalu publicznym lub społecznym, muszą Państwo opłacić swoje utrzymanie według okresowo ustalanych stawek. Dodatkowo wnosi się następujące opłaty, poza opłatami za usługi stacjonarne w szpitalach publicznych. Obecne stawki (obowiązujące od 1 stycznia 2008 r.) wynoszą:

Kategoria szpitala Prywatny Półprywatny Opieki dziennej
Regionalne szpitale HSE* oraz szpitale społeczne i kliniczne €758 €594 €546
Okręgowe szpitale HSE* oraz szpitale społeczne nie-kliniczne €506 €407 €362
Rejonowe szpitale HSE* €217 €185 €161

Będąc prywatnymi pacjentami leczącego Państwa specjalisty, muszą Państwo opłacić usługi tego specjalisty. Muszą też Państwo opłacić usługi innych specjalistów zaangażowanych w opiekę nad Państwem (tzn. radiolog-onkolog, anestezjolog, itp.)

 

Usługi psychiatryczne

W przypadku chorób psychicznych mają Państwo takie samo prawo do usług publicznych, jak w przypadku wszelkich innych chorób. W prywatnych szpitalach psychiatrycznych muszą Państwo opłacić koszty utrzymania i leczenia. Towarzystwa ubezpieczeń zdrowotnych niekiedy traktują koszty szpitali psychiatrycznych odmiennie od kosztów szpitali ogólnych. Pacjentów psychiatrycznych dotyczą te same zasady hospitalizacji długoterminowej, co innych pacjentów.

Dzieciom poniżej 16 roku życia cierpiącym na choroby psychiczne usługi psychiatryczne stacjonarne i ambulatoryjne są świadczone nieodpłatnie.

Pacjenci długoterminowi

Zagadnienia opłat za hospitalizację długoterminową reguluje ustawa o zmianie ustawy o opiece zdrowotnej (pdf) oraz rozporządzenia w sprawie opieki zdrowotnej (opłaty za usługi stacjonarne) z 2005 r. W przeszłości osoby pod długoterminową opieką instytucjonalną musiały poświęcać niemal całe swoje dochody płacąc za hospitalizację w instytucji publicznej. Jednakże w 2005 r. Sąd Najwyższy orzekł, że nie opłaty te nie mają podstaw prawnych. W dniu 11 maja 2005 r. minister zdrowia ogłosił, że wszystkie żyjące osoby, od których nielegalnie pobrano opłaty, a także spadkobiercy osób zmarłych, od których pobrano opłaty w ciągu sześciu lat przed dniem 9 grudnia 2004 r., otrzymają zwrot opłat w pełnej wysokości. Wnioski o zwroty należało składać w terminie do 31 grudnia 2007 r. Oto niektóre z często zadawanych pytań dotyczących programu zwrotu opłat za pobyt długoterminowy (pdf).

Dyrekcja Usług Zdrowotnych zezwoliła, by poza zwykłymi opłatami za usługi stacjonarne mogły być nakładane opłaty szpitalne na pacjentów hospitalizowanych długoterminowo lub wymagających rozszerzonej opieki. Jest to zgodne z rozporządzeniami w sprawie opieki zdrowotnej (opłaty za usługi stacjonarne) z 2005 r., które weszły w życie 14 lipca 2005 r. Rozporządzenia te przewidują różne plany opłat, w zależności od świadczonego poziomu opieki pielęgniarskiej. Maksymalna opłata za dowolną osobę pod opieką długoterminową w instytucji publicznej wynosi 120 € tygodniowo. Każdej osobie musi pozostać przynajmniej 35 €. Ponadto osoby pod opieką długoterminową w instytucji publicznej są podzielone na dwie grupy;

 • Kategoria 1: osoby korzystające z usług stacjonarnych w placówkach, w których opieka pielęgniarska jest świadczona przez całą dobę. Maksymalna opłata tygodniowa za opiekę wynosi 120 € lub dochód tygodniowy osoby pomniejszony o 35 €, zależnie od tego, która z tych kwot jest mniejsza.
 • Kategoria 2: osoby korzystające z usług stacjonarnych w placówkach, w których opieka pielęgniarska nie jest świadczona przez całą dobę. Maksymalna opłata tygodniowa będzie wynosić 90 € lub dochód tygodniowy osoby pomniejszony o 55 €, lub 60% dochodu tygodniowego osoby, zależnie od tego, która z tych kwot jest najmniejsza.

Dyrekcja Usług Zdrowotnych (HSE) jest władna zmniejszyć lub uchylić opłaty w całości, w celu uniknięcia trudności materialnych.

>