• Home  / 
  • Karta medyczna i Lekarz rodzinny

Karta medyczna i Lekarz rodzinny

Informacje

Karta medyczna wydana przez irlandzki zarząd służby zdrowia Health Service Executive (HSE) upoważnia posiadacza do bezpłatnego korzystania z wybranych usług medycznych.

Jeśli posiadasz kartę medyczną, obejmuje ona zazwyczaj ciebie oraz małżonka i dzieci pozostające na twoim utrzymaniu. (Innymi słowy, małżonek i dzieci pozostające na twoim utrzymaniu są zazwyczaj również uprawnieni do bezpłatnego korzystania z wybranych usług medycznych). Karty medyczne są małymi plastikowymi kartami (wielkości karty kredytowej). Każdej osobie, która ukończyła 70 lat i zwykle mieszka w Irlandii przysługuje prawo do posiadania karty medycznej bez względu na stan majątkowy.

Dla osób nieposiadających karty medycznej wizyty u lekarzy rodzinnych w Irlandii są odpłatne. Karta opieki lekarza rodzinnego (GP Visit Card) jest inicjatywą mającą pomóc tym, którzy nie kwalifikują się do otrzymania karty medycznej ze względu na dochody, lecz dla których koszty wizyty u lekarza rodzinnego mogą być zbyt wysokie. Wydawana jest na podstawie kryteriów finansowych. Przeczytaj więcej o karcie opieki lekarza rodzinnego tutaj.

Jakie usługi medyczne są zwykle objęte kartą medyczną?

Jeśli posiadasz kartę medyczną, masz prawo do korzystania z nieodpłatnych usług świadczonych przez lekarza rodzinnego; otrzymywania recept na lekarstwa (z pewnymi wyjątkami); korzystania z usług szpitali publicznychusług ambulatoryjnychusług dentystycznych, okulistycznych i otologicznych; sprzętu medycznego; usług położniczych i usług opieki nad niemowlęciem; oraz jednorazowych świadczeń pieniężnych wypłacanych po urodzeniu dziecka w wysokości 10,16 EUR na każde dziecko.

Możesz wybrać dowolnego lekarza rodzinnego spośród zespołu uczestniczących lekarzy. Wybrany lekarz zazwyczaj musi prowadzić swą praktykę nie dalej niż 7 mil (11,3 km) od miejsca, w którym mieszkasz. Lekarz ten musi zaakceptować cię jako swojego pacjenta. Czytaj więcej o usługach lekarzy rodzinnych dla posiadaczy kart medycznych tutaj.

Student studiów dziennych w wieku 16–25 lat pozostający na utrzymaniu swoich rodziców jest uprawniony do otrzymania karty medycznej tylko wtedy, gdy jego rodzice posiadają kartę medyczną. Student, który jest finansowo niezależny od rodziców i który spełnia kryteria finansowe, może uzyskać prawo do karty medycznej. Student otrzymujący dodatek z tytułu niepełnosprawności (Disability Allowance) jest zazwyczaj uprawniony do korzystania z karty medycznej.

Jeśli kwalifikujesz się do korzystania z karty medycznej, otrzymasz listę lekarzy oraz formularz przyjęcia przez lekarza (Doctor’s Acceptance Form). Wybierasz lekarza z listy i prosisz go o podpisanie formularza przyjęcia, który następnie zwracasz do lokalnego biura ds. zdrowia – Local Health Office. Twoja karta medyczna zawiera nazwisko twojego lekarza. Wybrany lekarz zazwyczaj musi prowadzić swą praktykę nie dalej niż 7 mil (11,3 km) od miejsca, w którym mieszkasz. Lekarz ten musi zaakceptować cię jako swojego pacjenta. Może się zdarzyć, że lekarz nie będzie chciał cię przyjąć, gdyż na przykład ma już zbyt wielu pacjentów, ale zazwyczaj taki problem nie występuje.

Posiadacze karty medycznej są zwolnieni z płacenia składek zdrowotnych (Health Levy) w ramach ubezpieczenia społecznego. Mogą oni być również zwolnieni z opłat za transport szkolny.

Przepisy

Jeśli nie masz innego dochodu oprócz:

będziesz uznany za osobę kwalifikującą się do otrzymania karty medycznej. Trudne przypadki będą rozpatrywane indywidualnie.

Generalnie, jeśli otrzymujesz maksymalną kwotę zasiłku dla osób o niskich dochodach, zostanie ci przyznana karta medyczna bez potrzeby poddania się dalszej ocenie według kryteriów finansowych. Karty medyczne są zwykle przyznawane dzieciom objętym opieką zastępczą. Niektórym osobom może przysługiwać prawo do karty medycznej na podstawie przepisów UE.

Studenci studiów dziennych w wieku 16–25 lat pozostający na utrzymaniu swoich rodziców są uprawnieni do otrzymania karty medycznej tylko wtedy, gdy ich rodzice posiadają kartę medyczną.Studenci, którzy są finansowo niezależni od swoich rodziców, np. uzyskują dochód z pracy na niepełny etat, i którzy spełniają kryteria finansowe, mogą mieć prawo do karty medycznej. W tym przypadku lokalne biuro ds. zdrowia – Local Health Office – w miejscu, w którym student uczęszcza na uczelnię, może wydać kartę medyczną. Student otrzymujący dodatek z tytułu niepełnosprawności będzie zazwyczaj uprawniony do otrzymania karty medycznej.

Samotni rodzice posiadający osoby na utrzymaniu są oceniani z zastosowaniem limitów dochodów dla osób w związku małżeńskim.

Pacjenci, którzy kwalifikują się do otrzymania karty medycznej w ramach podniesionych limitów dochodów dla osób w wieku 70 i więcej lat, będą mogli korzystać z usług dotychczasowego lekarza rodzinnego jedynie wówczas, gdy lekarz ten wystąpi o limitowany kontrakt zwrotu kosztów usług pierwszej pomocy (Primary Care Re-imbursement Service) (dawniej nazywanych ogólnymi usługami medycznymi).

Mieszkając tymczasowo w innym miejscu możesz używać twojej karty medycznej przez maksymalnie trzy miesiące. W tym przypadku możesz udać się do dowolnego lekarza rodzinnego w tym rejonie uczestniczącego w programie karty medycznej. Jeśli zamierzasz wyjechać na dłużej niż trzy miesiące, musisz wystąpić do lokalnego biura ds. zdrowia – Local Health Office – właściwego dla tego rejonu z wnioskiem o wydanie karty medycznej. Jeśli przeprowadzasz się do innej części twojego Rejonu Administracyjnego HSE, możesz zwrócić się o zmianę lekarza rodzinnego.

Stawki

Limity dochodów do celów wydania karty medycznej zostały podniesione z dniem 13 października 2005 r.Przykłady obliczania/szacowania twoich dochodów są podane tutaj.

Tygodniowy limit dochodu (dochód brutto minus podatek i składki na ubezpieczenie społeczne)

Kategoria Poniżej 66 lat  66–69 lat
Osoba stanu wolnego mieszkająca sama €184 €201,50
Osoba stanu wolnego mieszkająca z rodziną €164 €173,50
Małżeństwo/samotny rodzic z dziećmi na utrzymaniu €266,50 €298
Zasiłek na pierwsze 2 dzieci poniżej 16 roku życia €38 €38
Zasiłek na 3. i kolejne dziecko poniżej 16 roku życia €41 €41
Zasiłek na pierwsze 2 dzieci powyżej 16 roku życia (bez dochodu) €39 €39
Zasiłek na 3. i kolejne dziecko powyżej 16 roku życia (bez dochodu) €42,50 €42,50
Osoby pozostające na utrzymaniu powyżej 16 roku życia na trzecim poziomie edukacji dziennej bez stypendium €78 €65

Uzasadnione wydatki ponoszone na opiekę nad dziećmi oraz koszty czynszu/kredytu hipotecznegobędą również uwzględniane. Tygodniowe koszty dojazdu do pracy (rzeczywisty koszt transportu publicznego lub kilometraż wg stawki 30 centów na milę/18 centów na km) są także uznawane. (Nie ma jednak ścisłej definicji, czym są uzasadnione wydatki w odniesieniu do kosztów mieszkania lub opieki nad dziećmi).

Szacowanie do celów karty medycznej dla małżeństw wykonuje się na podstawie wieku osoby starszej.

Osoby starsze

Każda osoba w wieku 70 i więcej lat zamieszkująca zwykle w Irlandii jest uprawniona do posiadania karty medycznej bez względu na wysokość dochodów. Taka karta medyczna, której wydanie jest niezależne od kryteriów finansowych, obejmuje wyłącznie wnioskodawcę i nie uprawnia osób pozostających na jego utrzymaniu do korzystania z usług medycznych.

*W przypadku małżeństwa, w którym jeden z małżonków ma 70 lub więcej lat, a drugi nie ma ukończonych 70 lat, kwoty dochodów mają zastosowanie do małżonka młodszego. Dla małżeństw w wieku 70–79 lat limit wynosi 596,50 EUR. Dla małżeństw w wieku 80 lub więcej lat limit wynosi 627 EUR.

 

Powrót do pracy

Jeśli otrzymujesz zapomogę w ramach pomocy społecznej i powracasz do pracy, możesz korzystać ze swojej karty medycznej przez okres do 3 lat.

 

Więcej informacji

Możesz przeczytać więcej o sposobie obliczania dochodu z oszczędności w części Więcej na ten temattego dokumentu.

W lutym 2007 r. ogłoszono, że Departament ds. Zdrowia i Dzieci, we współpracy z HSE, dokonuje przeglądu limitów dochodów podanych powyżej. Czyniąc to, wzięto pod uwagę takie czynniki, jak ogólne zmiany w poziomie dochodów, charakter typowych wydatków domowych, a także zmiany w różnych programach pomocy społecznej (szczególnie tych, na które miał wpływ budżet na 2007 r.). Nie ma ustalonej daty zakończenia przeglądu, ale więcej informacji będzie dostępnych po jego ukończeniu. Zatem w międzyczasie obowiązują limity dochodów określone powyżej.

Jak składać podanie

Pobierz formularz wniosku MC1, lub MC2 dla osób w wieku 70 lub więcej lat, oraz listę uczestniczących lekarzy z ośrodka zdrowia lub biura pomocy społecznej – Community Care Office dla twojego rejonu. Możesz także pobrać formularz wniosku o kartę medyczną tutaj (pdf). Możesz pobrać formularz wniosku o kartę medyczną dla osób w wieku 70 i więcej lat tutaj (pdf). Wypełnij go i zanieś do lekarza, którego wybrałeś z listy uczestniczących lekarzy.

Jeśli twój lekarz rodzinny przyjmie cię jako pacjenta, podpisze formularz. Twój pracodawca musi również podpisać formularz oraz poświadczyć wysokość twojego wynagrodzenia, lub, jeśli otrzymujesz zasiłek w ramach pomocy społecznej, formularz musi zostać podbity w lokalnym urzędzie pomocy społecznej – Social Welfare Local Office. Osoby prowadzące działalność gospodarczą w ramach samozatrudnienia muszą przedłożyć ostatni formularz zeznania podatkowego oraz sprawozdania sprawdzone pod względem rachunkowym.

Gdzie składać podanie

Skontaktuj się z lokalnym ośrodkiem zdrowia lub lokalnym biurem ds. zdrowia – Local Health Office w twoim rejonie jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące kart medycznych i kwalifikowalności.

Karta opieki lekarza rodzinnego

Informacje

Niektóre osoby w Irlandii, które nie kwalifikują się do otrzymania karty medycznej, mogą ubiegać się o kartę opieki lekarza rodzinnego (GP Visit Card). Karty opieki lekarza rodzinnego uprawniają osoby i rodziny, które kwalifikują się do ich otrzymania, do nieodpłatnej opieki lekarza rodzinnego. Przegląd usług świadczonych przez lekarza rodzinnego w Irlandii jest dostępny tutaj.

Jeśli nie posiadasz karty medycznej lub karty opieki lekarza rodzinnego, wizyty u lekarzy rodzinnych są odpłatne. Aby ubiegać się o kartę opieki lekarza rodzinnego, musisz zwykle zamieszkiwać w Irlandii. Oznacza to, że musisz obecnie mieszkać w Irlandii i planujesz mieszkać tu przez rok. Możesz . Musisz także spełnić określone wytyczne dotyczące dochodów, aby kwalifikować się do otrzymania karty.

W sytuacjach, kiedy na przykład czyjś aktualny stan zdrowia wymaga wyjątkowej i regularnej opieki medycznej lub wizyty u lekarza, zarząd służby zdrowia Health Service Executive (HSE) może przyznać kartę takiej osobie lub rodzinie, nawet jeśli ich dochód jest wyższy niż przewidziano w wytycznych. Zwykle HSE będzie rozpatrywał tylko takie wnioski, w przypadku których obecny stan zdrowia powoduje lub prawdopodobnie spowoduje nadmierne trudności finansowe.

Karta opieki lekarza rodzinnego jest plastikową kartą wielkości karty kredytowej. Zawiera twoje imię i nazwisko, płeć, nazwisko twojego lekarza rodzinnego i termin ważności karty.

Aktualizacja karty opieki lekarza rodzinnego

Ponieważ każda karta opieki lekarza rodzinnego ma określony termin ważności, każdy wniosek jest z czasem rozpatrywany ponownie. Głównym powodem wprowadzenia obowiązku aktualizacji jest fakt, że poziom dochodu ulega zmianom, osoby pozostające na utrzymaniu dorastają, oraz mogą z czasem nastąpić inne zmiany wpływające na kwalifikowalność. Terminy aktualizacji kart opieki lekarza rodzinnego są w zasadzie takie same jak w przypadku kart medycznych.

Posiadanie karty opieki lekarza rodzinnego upoważnia cię jedynie do nieodpłatnych wizyt u twojego lekarza rodzinnego. Żadne leki przepisane w trakcie wizyty u twojego lekarza rodzinnego nie są nieodpłatne. Zamiast tego możesz ubiegać się objęcie programem płatności za leki (Drugs Payment Scheme). Wszystkie usługi dla pacjentów szpitali publicznych i usługi ambulatoryjne w szpitalach publicznych związane z leczeniem są nieodpłatne, ale będziesz musiał pokryć niektóre opłaty szpitalne.

Przepisy

Zasady uzyskania wszystkich kart opieki lekarza rodzinnego opierają się na kryteriach finansowych. Oznacza to, że w procesie rozpatrywania wniosku twój dochód jest oceniany przez HSE. Warunki otrzymania karty opieki lekarza rodzinnego są w dużej mierze takie same, jak w przypadku kart medycznych z tym, że limity dochodów są o 50% wyższe. Najogólniej mówiąc, będziesz kwalifikować się do otrzymania karty opieki lekarza rodzinnego jeśli:

  • łączny dochód twój i twojego partnera (jeżeli posiada) jest niższy niż określone poniżej kwoty dochodów odnoszące się do twojej sytuacji;
  • HSE zadecyduje, że możesz napotkać na trudności finansowe z powodu wydatków na leczenie lub innych wyjątkowych okoliczności, nawet gdy twój łączny dochód jest wyższy niż kwoty dochodów określone poniżej.

Jeśli twój wniosek o kartę opieki lekarza rodzinnego zostanie odrzucony, otrzymasz pismo z HSE potwierdzający ten fakt. W piśmie zostaną wyszczególnione powody odrzucenia wniosku. Możesz odwołać się od tej decyzji poprzez zażądanie od właściwego lokalnego biura ds. zdrowia ponownego rozpatrzenia twojego wniosku. Jeśli starasz się o ponowne rozpatrzenie, powinieneś zwrócić uwagę na wszystkie zmiany okoliczności, które pojawiły się po złożeniu odrzuconego wniosku. Dodatkowo warto wspomnieć o wszystkich istotnych kwestiach, które mogły zostać przeoczone.

Oprócz tego możesz odwołać się do urzędnika ds. odwołań – Appeals Officer – w HSE. Informacje kontaktowe znajdziesz w piśmie odmownym.

Stawki

Wysokość tygodniowego dochodu (dochód brutto minus podatek oraz składki na ubezpieczenie społeczne) została uaktualniona 26 czerwca, 2006 r. Aby kwalifikować się do otrzymania karty opieki lekarza rodzinnego, twój dochód powinien zwykle znajdować się poniżej następujących limitów:

Limity dochodów do celów wydania karty opieki lekarza rodzinnego

Kategoria Poniżej 66 lat 66–69 lat
Osoba stanu wolnego mieszkająca sama €276 €302
Osoba stanu wolnego mieszkająca z rodziną €246 €260
Małżeństwo/samotny rodzic z dziećmi na utrzymaniu €400 €447
Zasiłek na pierwsze 2 dzieci poniżej 16 roku życia €57 €57
Zasiłek na 3. i kolejne dziecko poniżej 16 roku życia €61,50 €61,50
Zasiłek na pierwsze 2 dzieci powyżej 16 roku życia (bez dochodu) €58,50 €58,50
Zasiłek na 3. i kolejne dziecko powyżej 16 roku życia (bez dochodu) €64 €64
Osoba pozostająca na utrzymaniu powyżej 16 roku życia na trzecim poziomie edukacji dziennej bez stypendium €117 €117

W przypadku małżeństwa, w którym jeden z małżonków ma 70 lub więcej lat, a drugi nie ma ukończonych 70 lat, kwoty dochodów mają zastosowanie do małżonka młodszego. Dla małżeństw w wieku 70–79 lat limit wynosi 895 EUR. Dla małżeństw w wieku 80 lub więcej lat limit wynosi 940,50 EUR.

Uwzględniane są też niektóre wydatki ponoszone na opiekę nad dziećmi oraz koszty czynszu/kredytu hipotecznego. HSE nie precyzuje wysokości wydatków mieszkaniowych oraz związanych z opieką nad dziećmiKilka przykładów warunków kwalifikujących do otrzymania karty opieki lekarza rodzinnego jest dostępnych tutaj.

Tygodniowe koszty dojazdu do pracy szacowane są jako rzeczywiste koszty transportu publicznego lub kilometraż przy 30 centach na milę (18 centów na km).

Jak składać podanie

Wniosek o wydanie karty opieki lekarza rodzinnego należy składać na takim samym formularzu, jak w przypadku karty medycznej. Podczas rozpatrywania twojego wniosku o kartę opieki lekarza rodzinnego, HSE będzie również oceniać, czy możesz być uprawniony do posiadania pełnej karty medycznej.

Pobierz formularz zgłoszeniowy karty opieki lekarza rodzinnego i karty medycznej tutaj (pdf). Wypełnij część formularza przeznaczoną dla ciebie i zwróć ją do lokalnego biura ds. zdrowia – Local Health Office – lub ośrodka zdrowia. Nie zapomnij o podaniu twojego numeru identyfikacyjnego PPS (oraz numeru PPS osób pozostających na twoim utrzymaniu) w formularzu.

Gdzie składać podanie

Skontaktuj się z twoim lokalnym biurem ds. zdrowia w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji o kartach opieki lekarza rodzinnego. Wypełniony formularz wniosku należy zwrócić do lokalnego ośrodka zdrowia lub lokalnego biura ds. zdrowia.

>